Podzemní vody je nutno chránit

Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře a myslivecké spolky za účelem trvale udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na ochranu podzemních vod a zmapování starých průzkumných vrtů. Kraj také klade důraz na efektivní využívání zdrojů, třídění odpadu a zlepšování kvality ovzduší.


Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře i myslivecké spolky. Zaměřuje se také na ochranu podzemních vod a jako první kraj v republice zahájil mapování starých průzkumných vrtů. Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka Pavla Bělobrádka, do jehož gesce patří zemědělství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí.

Jak se kraj staví k otázce trvale udržitelného rozvoje? Všichni si přejeme, abychom mohli my, ale i naše děti a vnoučata žít v našem kraji spokojeně. Důležité je, aby nám další generace v kraji zůstávaly a nestěhovaly se pryč. Nejde jenom o ekonomické parametry, mladí lidé také čím dál více oceňují dostupnost služeb a dopravní obslužnost, ale také stav okolní přírody, dostupnost regionálních čerstvých potravin, schopnost propojit prosperitu a ohled na prostředí, ve kterém oni a jejích rodiny žijí a pracují, tráví volný čas.

Společně s kvalitním vzděláním pro děti, dostupnou zdravotní a sociální péčí, je otázka souladu přítomného komfortu a dobré budoucnosti zásadní. Proto klademe důraz na efektivní využívání zdrojů, a to jak šetrné využívání primárních zdrojů, tak i využívání obnovitelných zdrojů. Tento princip šetří nejen životní prostředí, ale také finanční prostředky.

Důležitý příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji spatřuji v prosazování maximálního třídění komunálního odpadu, a to i v návaznosti na odklon od skládkování. Královéhradecký kraj je v tomto ohledu proaktivním partnerem všech subjektů pohybujících se v problematice odpadového hospodářství.

Jaké konkrétní kroky kraj v oblasti odpadového hospodářství aktivně činí? Zásadní úkoly Královéhradeckého kraje v tomto ohledu vidím v osvětě, vzdělávání a podpoře (chcete-li v motivaci) v oblasti třídění, využívání odpadů a předcházení jejich vzniku. Obce mohou žádat o dotaci na projekční přípravu či realizaci opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství vycházejících z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřujících k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.

Také pokračuje tradiční a oblíbený projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj – hlavním cílem projektu je zachování a rozvoj stávajícího integrovaného systému třídění komunálních odpadů a odborná podpora v oblasti legislativy odpadového hospodářství obcí.

Je třeba zdůraznit, že tento projekt je partnerským projektem společně se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s. Jedná se o dlouhodobý projekt, kde organizujeme každoroční semináře a soutěže pro obce a školy a současně máme nastaven i informační systém v oblasti odpadového hospodářství, to vše prostřednictví zřízeného webového portálu www.cistykraj.cz

Jak kraj přistupuje k problematice ochrany ovzduší? Kraj jako instituce není tím, kdo by se přímo podílel na řešení problematiky znečišťování ovzduší, ale ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí má zpracován Program zlepšování kvality ovzduší, jehož hlavním cílem je snížení celkové úrovně znečištění. V rámci tohoto programu má kraj nastaven časový plán pro opatření a aktivity směřující ke zlepšení stavu znečištění ovzduší. Kraj spolu s ministerstvem provádí osvětu zaměřenou zejména na provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší v obcích a městech.

Jakým způsobem kraj přispívá k ochranně čistoty vody v regionu? K omezování znečištění povrchových nebo podzemních vod přispívá krajský dotační program, ze kterého spolufinancujeme výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod s cílem snižovat množství nečištěných nebo nevhodně čištěných odpadních vod vypouštěných do povrchových recipientů. Z krajského rozpočtu takto poskytujeme přibližně 15 mil. Kč ročně na projektování a výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel.

Tento dotační program běží už od roku 2004 a od letošního roku je rozšířen o podporu zpracování podkladů pro revizi stávajících nebo vznik nových ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Cílem je ochrana vydatnosti, jakosti a nezávadnosti vodních zdrojů v reakci na dlouhodobě klesající účinnost stávajících ochranných pásem vodních zdrojů, dále též v reakci na klimatickou změnu a zvýšenou potřebu získávání geotermální energie.

Pro podzemní vody představují nebezpečí staré nezlikvidované průzkumné vrty. Nejenže mohou být preferenčními cestami pro kontaminace ze zemského povrchu až do obzorů hlubokých nejkvalitnějších podzemních vod, ale velké riziko spočívá i v tlakovém překonání hlubokých vodárenských

V těchto hlubokých (lidově též „artézských“) vodárenských obzorech často bývá tak velký přírodní hydrostatický tlak, že by z nich bez kvalitně provedeného tlakového uzávěru vrtu tryskala cenná podzemní voda jako gejzír. Ani jedno z uvedených rizik není hrozbou jen teoretickou, ale na území našeho kraje jsme jim museli reálně a opakovaně čelit. Proto se kraj – jako první v ČR – rozhodl staré průzkumné vrty na svém území zmapovat, u každého z nich vyhodnotit potenciální rizikovost a ty nejrizikovější nechat odborně zlikvidovat.

Pilotní projekt „Inventarizace starých nepotřebných vrtů“ se již rozběhl v jedné z vodohospodářsky nejcennějších oblastí v ČR – v Polické pánvi. Po vyhodnocení zkušeností z pilotního projektu bude inventarizace starých vrtů pokračovat v dalších vodohospodářsky cenných oblastech, jako jsou Královédvorská synklinála, Podorlická křída a Hořicko-miletínská křída.

Jak kraj zajišťuje péči o zvláště chráněná území? Kraj se zaměřuje na péči o maloplošná zvláště chráněné území a území soustavy NATURA 2000, kde má zákonem danou působnost krajský úřad, neboť o chráněné krajinné oblasti a KRNAP pečuje přímo stát. Kraj každoročně vynakládá finanční prostředky (2022 – 3,5 mil. Kč; 2023 – 3,2 mil. Kč; rozpočet na 2024 – 4,2 mil. Kč) na zajištění nezbytně nutné péče – kosení lučních porostů, výřezy náletů, odborné ošetření cenný dřevin, opravy značení apod. V loňském roce kraj úspěšně zažádal o částku více než 2,5 mil. Kč z evropských peněz na zajištění další nezbytné péče v těchto územích.

Propojujete tuto péči i s výchovně vzdělávacími aktivitami a osvětou v oblasti ochrany přírody? Podporujeme environmentální vzdělávání, zejména dětí a mládeže. Osobně považuji tuto oblast za


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024